Lees deze Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door voordat u onze
Website gebruikt, hierin worden namelijk de voorwaarden beschreven waaronder u als
Gebruiker gebruik kunt maken van de Dienst die HRMatches via haar website aanbiedt. Door
gebruik te maken van de Dienst van HRMatches, op welke manier dan ook, aanvaardt u
gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.
U kunt deze Gebruiksvoorwaarden hier downloaden en printen

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de hiernavolgende begrippen gehanteerd:
1. Abonnement: het tegen betaling gebruikmaken van de Dienst voor een bepaalde
periode.
2. Account: het persoonlijke deel op de Website dat door uw organisatie, door het
invoeren van uw (persoons)gegevens, wordt gecreëerd en beheerd.
3. (Competentie)testen: door Online Talent Manager B.V. aangeboden assessments zoals
de cultuurtest en de werkstijlentest.
4. Databank: hierin worden de door HRMatches verzamelde (persoons)gegevens van u,
andere Gebruikers en de Kandidaten gezamenlijk opgeslagen en verwerkt.
5. Dienst: de Dienst die HRMatches via de Website verleent en welke beschreven is in
artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden.
6. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt en de
medewerkers van de organisatie van Gebruiker.
7. Gebruikersmateriaal: alle informatie op de Website die van Gebruikers afkomstig is
dan wel via de Dienst en/of de Website door Gebruikers toegankelijk of openbaar
wordt gemaakt.
8. Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden.
9. HRMatches: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Online
Competence Technology B.V., mede handelend onder de naam HRMATCHES, statutair
gevestigd te Nuenen en kantoorhoudende te (1059 BT) Amsterdam aan de Generaal
Vetterstraat 51 A in Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 55154557.
10. Intellectueel Eigendom: de rechten van het intellectuele eigendom en daaraan
verwante rechten zoals auteursrechten, modelrechten, handelsnaamrechten,
merkrechten, octrooirechten, Databankrechten, naburige rechten maar ook rechten
op knowhow en eenlijnsprestaties.
11. Kandidaat: de werkzoekende die op een Vacature heeft gereageerd.
12. Proefperiode: het 14 dagen uitproberen van de Dienst.
13. Profiel: door een Kandidaat verstrekte informatie zoals studie-achtergrond,
werkervaring en andere vaardigheden.
14. Tool: recruitment systeem waarbij de Gebruiker Vacatures kan plaatsen, Kandidaten
kan beheren en rangschikken door middel van matching. Daarnaast wordt de
communicatie tussen Kandidaat en de Gebruiker gefaciliteerd. De Tool is een
onderdeel van het Account.
15. Vacature: beschikbare arbeidsplaats welke via het Account wordt aangeboden.
16. Website: de websites van HRMatches die bereikt kunnen worden via
www.hrmatches.com, of via andere door HRMatches geregistreerde domeinen,
subdomeinen, mobiele versies van die websites alsook de software en applicaties
waarmee de Dienst kan worden bereikt op mobiele apparatuur.
17. Wervingsproces: het ter opvulling van een Vacature werven en selecteren van
Kandidaten via het Account.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat de Gebruiker van de
Dienst en/of de Website maakt.
2. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die de Gebruiker en HRMatches
hebben gemaakt en treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten
die de Gebruiker en HRMatches zouden hebben gemaakt.
3. HRMatches is te allen tijde gerechtigd om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan
te vullen.
4. HRMatches raadt de Gebruiker aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te
raadplegen.
5. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website te vinden te downloaden.
6. Wanneer een wijziging of aanvulling de rechten en/of verplichtingen van de Gebruiker
op significante wijze zal beïnvloeden, zal HRMatches de Gebruiker daarvan door
middel van een e-mail naar het door de Gebruiker geregistreerde e-mailadres
informeren en/of deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de Website.
7. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging(en) of
aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert zij daarmee de gewijzigde en/of
aangevulde Gebruiksvoorwaarden.
8. In het geval de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde
Gebruiksvoorwaarden zal zij de Dienst niet meer kunnen gebruiken en dient de
Gebruiker haar Account te verwijderen.
9. HRMatches mag de rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden
voortvloeien aan derden overdragen en zal de Gebruiker daarover in dat geval direct
informeren. Indien de Gebruiker deze overdracht van rechten en verplichtingen aan
een derde niet wenst, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst stoppen en haar
Account verwijderen.
10. Indien deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de
Gebruiker en HRMatches aan het resterende deel van de Gebruiksvoorwaarden wel
gebonden. HRMatches zal zo spoedig mogelijk het ongeldige gedeelte vervangen door
bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de
strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zo veel als mogelijk overeenstemmen met
de inhoud van het ongeldige gedeelte. De wijziging zal aan de Gebruiker kenbaar
worden gemaakt zoals genoemd in artikel 2.6.

Artikel 3 De Dienst

1. De Dienst betreft het faciliteren van een Account waar de Gebruiker Vacatures op kan
plaatsen. De Dienst bevat daarnaast de mogelijkheid om het wervingsproces te
beheren door middel van:
– Het gebruiken van de Tool en eventuele toekomstige functionaliteiten van de Tool;
– Het aanmaken van verschillende Gebruikersprofielen zodat verschillende
medewerkers van de organisatie (met verschillende niveaus van toegang en onder
verantwoordelijkheid van de Gebruiker) het Account kunnen beheren;
– Het plaatsen van Vacatures op het Account (beperkt tot het overeengekomen
aantal uit het Abonnement);
– Het uploaden van informatie over de Gebruiker en haar dienstverlening;
– Het plaatsen van Vacatures op verschillende betaalde of onbetaalde Social Media
en/of vacaturesites;
– Het bekijken van het Profiel van een Kandidaat;
– Het laten deelnemen van Kandidaten aan (Competentie)testen;
2. De Gebruiker accepteert dat de Dienst de functionaliteit en overige eigenschappen
bevat zoals die in de Dienst op het moment van het eerste gebruik worden
aangetroffen.
3. De Dienst is strikt persoonlijk en het is de Gebruiker niet toegestaan om
Gebruikersmateriaal en/of Profiel/Kandidaat-informatie aan derden te verstrekken.
4. Het gebruik van de Dienst en de Website komt voor rekening, risico en verantwoording
van de Gebruiker.
5. HRMatches kan op de Dienst links van andere websites en/of banners van derden
weergeven.
6. De middelen die nodig zijn om de Dienst te kunnen gebruiken waaronder begrepen
doch niet beperkt tot (de kosten voor het gebruik van) hardware en een
internetaansluiting, komen voor rekening van de Gebruiker.
7. HRMatches is gerechtigd om (technische) maatregelen te nemen, onderhoud en/of
verbeteringen door te voeren ter bescherming van de Website en/of de Dienst. De
Gebruiker mag deze maatregelen niet verwijderen en/of omzeilen. HRMatches hoeft
dit vooraf niet kenbaar te maken en is voor het (tijdelijk) onderbreken van de Dienst
niet schadeplichtig jegens de Gebruiker.
8. Bij het gebruik van de Dienst kunnen storingen optreden als gevolg van onder andere
storingen in de internet- en/of telefoonverbinding, door virussen en/of gebreken. Ook
kan de Dienst door voornoemde omstandigheden tussentijds uitvallen. HRMatches is
niet aansprakelijk en/of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor schade die voortvloeit
uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst.

Artikel 4 Het aanmaken van een Account

1. De Gebruiker moet een Account aanmaken om de Dienst voor de Proefperiode van 14
dagen en/of voor het Abonnement te kunnen gebruiken. Het Account moet worden
aangemaakt zoals is omschreven op de Website via een online inschrijfformulier [link].
Tijdens de registratie zal de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord moeten
opgeven zodat zij toegang krijgt tot het Account. Na verzending van de
bevestigingsmail zal de Dienst starten.
2. De voorwaarden van het Abonnement en de Proefperiode zijn te allen tijde op de
Website te raadplegen.
3. Uitsluitend rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van
hun beroep of bedrijf kunnen een Account aanmaken. De Gebruiker dient bij het
aanmaken van een Account haar handelsnaam alsmede het adres waarop zij is
gevestigd, haar telefoonnummer en zakelijke e-mail- adres te vermelden.
4. De gegevens die de Gebruiker tijdens het registreren verstrekt zullen worden
opgeslagen en verwerkt in de Databank, overeenkomstig artikel 7.
5. De Gebruiker garandeert dat de informatie die zij bij het aanmaken van haar Account
verstrekt naar waarheid en compleet is.
6. Het is verboden om een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse
gegevens te verstrekken.
7. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar Gebruikersnaam en
Wachtwoord. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via haar Account
van de Dienst wordt gemaakt. HRMatches mag er altijd op vertrouwen dat de
Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich via haar Account aanmeldt.
9. Zodra de Gebruiker vermoedt of weet dat een Gebruikersnaam en/of een Wachtwoord
bij derden bekend is geworden, moet zij HRMatches daarvan omgaand op de hoogte
stellen, dit staat los van haar eigen verplichting om zelf onmiddellijk de nodige
maatregelen te treffen om eventuele schade te beperken.
10. HRMatches behoudt zich het recht voor om de registratiegegevens, waaronder
begrepen doch niet beperkt tot het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, te wijzigen
indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van HRMatches, derden of het
functioneren van de Dienst.

Artikel 5 De Vacature

1. Indien de Gebruiker een Vacature aanbiedt, dient zij in het format van HRMatches een
correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van de Vacature te geven.
2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de Vacature.
3. De Gebruiker mag het aantal Vacatures plaatsen dat in het Abonnement is
overeengekomen.
4. HRMatches plaatst de Vacature binnen 24 uur nadat de Vacature volledig en in het
juiste format is aangeleverd.
5. De Gebruiker en de Kandidaat zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet invullen
van een Vacature en het opstellen van daarbij behorende (arbeidsrechtelijke)
overeenkomsten.
6. Door Vacatures te plaatsen, garandeert de Gebruiker dat:
a. Zij bevoegd is om deze Vacature in overeenstemming met deze
Gebruiksvoorwaarden te plaatsen; en
b. Zij gerechtigd is om aan HRMatches de rechten te verlenen zoals bedoeld in deze
Gebruiksvoorwaarden; en
c. De Vacature geen negatieve effecten kan hebben voor de eer of goede naam van
HRMatches, de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders; en
d. De Vacature niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige wet- of
regelgeving; en
e. De Vacature die de Gebruiker ter beschikking stelt:
– Niet misleidend is;
– Niet discriminerend is qua uiterlijk, geslacht, cultuur, afkomst, ras, religie, of
anderszins kwetsend;
– Het plegen van illegale activiteiten niet bevordert;
– Geen persoonlijke gegevens van derden bevat.
f. De Vacature juiste, volledige en actuele informatie bevat. In het geval de Vacature
onjuist, onvolledig, onjuist of verouderd is, zal de Gebruiker alle noodzakelijke
maatregelen nemen om dergelijke informatie te corrigeren.
7. HRMatches heeft te allen tijde het recht Vacatures te publiceren, weigeren en/of te
verwijderen en/of in te korten of anderszins aan te passen indien zij daartoe aanleiding
ziet zonder daarvoor aansprakelijk te worden gesteld.
8. Vanaf het moment dat de Vacature door de Gebruiker is opgenomen op de Website,
kunnen de door de Gebruiker aan de Vacature verbonden voorwaarden niet meer
worden gewijzigd, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HRMatches.
9. HRMatches is enkel gehouden om na ontvangst van een melding omtrent
onrechtmatig Gebruikersmateriaal het onrechtmatige Gebruikersmateriaal te
verwijderen.
10. De Gebruiker garandeert dat zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk
beslag leggen op de infrastructuur van de Website en/of de Dienst en/of de
functionaliteit van de Website en/of de Dienst zal belemmeren.
11. De Gebruiker garandeert dat zij geen applicaties zal gebruiken die de Dienst en/of de
Website zal monitoren en/of delen van de Dienst en/of Website zal kopiëren.
12. De Gebruiker garandeert dat bij gebruikmaking van de Dienst geen virussen, wormen,
bots, Trojan Horse of andere software wordt gebruikt die schade zou kunnen
toebrengen aan de Dienst en/of de Website en/of de Dienst en/of de Website
ontoegankelijk zou kunnen maken.

Artikel 6 De Kosten

1. De Gebruiker is voor het gebruik van de Dienst onder de Proefperiode van 14 dagen
geen vergoeding verschuldigd. De functionaliteit van de Proefperiode van 14 dagen
mag door de Gebruiker voor de duur van de Proefperiode worden beperkt.
2. Na afloop van de Proefperiode van 14 dagen of direct bij het aanmaken van het
Account kan de Gebruiker uit de verschillende Abonnementen kiezen zoals die in het
Account worden aangeboden.
3. Naast de kosten van het Abonnement kan de Gebruiker kiezen voor het plaatsen van
de Vacature op verschillende betaalde en onbetaalde vacaturesites zoals vermeld op
het Account. De kosten daarvoor staan vermeld op het Account en dienen vooraf
betaald te worden. De plaatsing vindt doorgaans plaats binnen 24 uur na ontvangst
van de betaling.
4. Het gebruik van de door HRMatches aangeboden social media en/of betaalde en
onbetaalde vacaturesites komt geheel voor rekening en risico van de Gebruiker en
geschiedt onder de voorwaarden van de betreffende social media en/of vacaturesite.
5. Indien de Gebruiker een Abonnement afsluit is de Gebruiker aan HRMatches een
vergoeding verschuldigd zoals opgenomen in het Account. De Gebruiker kan dit
Abonnement online via haar Account aanschaffen en aldaar kiezen voor een
maandelijkse of jaarlijkse vooruitbetaling.
6. De betaling geschiedt vooraf op het rekeningnummer NL28RABO0119900378 ten
name van OCT B.V. te Amsterdam.
7. Op vooruit betaalde bedragen wordt nooit restitutie verleent.
8. Alle tarieven op de Website en het Account zijn exclusief BTW en andere belastingen
of heffingen.
9. De Abonnementsprijzen kunnen door HRMatches worden gewijzigd, uitsluitend na
voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker via het Account. De gewijzigde prijzen
zullen pas gaan gelden na afloop van de lopende Abonnementsperiode.
10. Indien de Gebruiker via de Dienst een Kandidaat plaatst, sluit de Gebruiker een
overeenkomst met een Kandidaat en uitdrukkelijk niet met HRMatches. HRMatches
biedt slechts een platform waarop het Wervingsproces kan worden gerealiseerd.
Evenmin bestaat er enige (contractuele) relatie tussen de Kandidaat en HRMatches.
11. HRMatches kan geen controle uitoefenen op de Kandidaten. HRMatches kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook, geleden als gevolg van
het deelnemen aan de Dienst dan wel het aannemen van een Kandidaat.
12. Zonder het afsluiten van het Abonnement en de daarbij behorende vooruitbetaling
kan de Gebruiker geen gebruik maken van de Dienst en zal het Account na 30 dagen
verwijderd worden.

Artikel 7 Databank en Privacybeleid

1. Gedurende het gebruik van de Dienst alsmede het aanmaken van het Account, zullen
de Gebruiker en de Kandidaat (persoons)gegevens aan HRMatches verstrekken. Deze
(persoons)gegevens zullen conform de Privacy Policy van HRMatches en de
toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
2. De Gebruiker zal alle (persoons)gegevens van de Kandidaat strikt vertrouwelijk
behandelen en in een veilige omgeving bewaren.
3. In de Databank (in de zin van artikel 1 onder a van de Databankenwet) worden de
gezamenlijke (persoons)gegevens van alle Gebruikers en Kandidaten door HRMatches
verzameld, opgeslagen en verwerkt.
4. HRMatches is de producent van de Databank en heeft derhalve het exclusieve recht
om toestemming te verlenen voor het opvragen of hergebruiken van een (deel) van de
inhoud van de Databank.
5. De Gebruiker mag slechts gegevens uit de Databank opvragen of hergebruiken indien
en voor zover toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden en voor zover dit niet in
strijd is met de normale exploitatie van de Databank of ongerechtvaardigde schade
toebrengt aan de rechtmatige belangen van HRMatches of andere Gebruikers of
Kandidaten.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

1. De Gebruiker behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op haar
Gebruikersmateriaal.
1. Onverminderd het voorgaande verleent de Gebruiker aan HRMatches een kosteloze,
wereldwijde, onbezwaarde, eeuwigdurende, niet-exclusieve en niet opzegbare licentie
om het Gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen voor de
doeleinden die HRMatches noodzakelijk acht, daaronder begrepen maar niet beperkt
tot reclame-uitingen en het plaatsen van de Vacature op Social Media of vacaturesites.
2. De licentie zoals genoemd in het tweede lid eindigt niet op het moment dat de
Gebruiker of HRMatches het Account verwijdert en/of het gebruik van de Dienst stopt.
3. De Gebruiker verleent HRMatches onder de licentie zoals genoemd in het tweede lid
het recht om haar Gebruikersmateriaal te (laten) vertalen naar andere talen dan het
Nederlands zodat de Dienst ook in andere landen kan worden aangeboden.
4. HRMatches kan nooit garanderen dat het Gebruikersmateriaal niet door derden wordt
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en dat andere Gebruikers zich aan deze
Gebruiksvoorwaarden zullen houden. HRMatches is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor het Gebruikersmateriaal dat andere Gebruikers plaatsen. Zij
controleert dit niet. De Gebruiker accepteert dat haar Gebruikersmateriaal door
andere Gebruikers zou kunnen worden gebruikt.
5. De Gebruiker doet hierdoor afstand van haar persoonlijke rechten op het
Gebruikersmateriaal in de zin van artikel 25 van de Auteurswet, voor zover mogelijk.
6. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst, de
Databank, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele
Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software,
audiovisuele materialen en overige materialen berusten bij HRMatches of haar
licentiegevers. Gebruikersmateriaal is hiervan uitgesloten.
7. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent
HRMatches aan de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief, beperkt, herroepelijk,
niet (sub-)licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken en de
informatie die door HRMatches op haar website is geplaatst te bekijken zoals deze via
de Dienst aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld.
8. Het is niet toegestaan om de Dienst, de Website en/of het Gebruikersmateriaal dat
niet van de Gebruiker zelf afkomstig is en/of informatie die HRMatches heeft geplaatst
en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, voor
directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, te wijzigen, te vertalen of
hiervan anderszins een bewerking te maken in de zin van artikel 13 van de Auteurswet
of voor enig ander doel te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde
mogelijkheden.
9. Van het voorgaande lid kan uitsluitend worden afgeweken indien HRMatches of de
betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming voor
heeft gegeven.
10. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie zoals kennisgevingen of
vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verbergen, te
wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken.
11. De bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben uitdrukkelijk niet tot doel om
Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker over te dragen.
12. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de
Intellectuele Eigendomsrechten van andere Gebruikers, HRMatches en/ of derden,
waaronder begrepen doch niet beperkt tot het registeren van domeinnamen, merken
of Google Adwords zoektermen die gelijkenis tonen met of identiek zijn aan enig teken
waarop HRMatches en/of de Gebruikers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen
gelden.
13. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van
Gebruikersmateriaal of informatie die HRMatches heeft geplaatst op haar Website,
waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze
Gebruiksvoorwaarden en op de relevante wetgeving.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1. HRMatches sluit iedere garantie – uitdrukkelijk en stilzwijgend -, toezeggingen en
vrijwaringen van welke aard dan ook uit.
2. HRMatches wordt door de Gebruiker gevrijwaard voor iedere aansprakelijkheid
voortvloeiend uit schade en/of ander nadeel als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van
de Website en/of de Dienst of de onmogelijkheid deze te gebruiken dan wel uit
onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is
toegestaan.
3. HRMatches is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten
haar Dienst vallen.
4. HRMatches is geen partij bij, en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die voortvloeit uit enige overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Kandidaat.
5. HRMatches heeft geen invloed op het vervullen van een Vacature en geeft daarvoor
zodoende geen enkele toezegging of garantie.
6. HRMatches is niet aansprakelijk voor de (uitkomst van de) (Competentie)testen die via
de Website beschikbaar worden gesteld.
7. HRMatches heeft geen enkele bemoeienis met en is niet aansprakelijk en/of
verantwoordelijk voor Gebruikersmateriaal die door de Gebruiker of
(persoons)gegevens die door de Kandidaat of derden via de Website wordt verstrekt.
8. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat zij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor al
het Gebruikersmateriaal dat zij op de Website plaatst of met behulp van de Dienst
toegankelijk maakt.
9. HRMatches is niet aansprakelijk voor schade in verband met het onrechtmatige
gebruik van de Website of de Dienst.
10. In het geval HRMatches een melding krijgt van onmiskenbaar onrechtmatig
Gebruikersmateriaal is zij nimmer aansprakelijk voor zowel directe als indirecte
schade, geleden door derden, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van de
Dienst en/of het plaatsen van onrechtmatig Gebruikersmateriaal, tenzij HRMatches
het betreffende Gebruikersmateriaal niet binnen 3 werkdagen blokkeert en/of de
onrechtmatige activiteit stopzet, terwijl zij door middel van daadwerkelijke
wetenschap heeft gekregen van het feit dat het Gebruikersmateriaal of het gebruik
van de Dienst onmiskenbaar onrechtmatig is.
11. HRMatches behoudt zich te allen tijde het recht voor om niet tot inwilliging van een
verzoek tot blokkering van Gebruiksmateriaal en/of het stopzetten van het gebruik
van de Dienst door een andere Gebruiker of derde over te gaan indien zij gegronde
redenen heeft om aan de juistheid van de melding te twijfelen en/of een
belangenafweging dit van haar eist. In dit geval heeft HRMatches het recht om een
rechterlijke uitspraak te verlangen van de bevoegde Nederlandse rechter waaruit
moet blijken of het betreffende Gebruikersmateriaal al dan niet onrechtmatig is.
12. HRMatches zal nooit partij zijn bij een geschil tussen een Gebruiker en een andere
Gebruiker of een derde die een melding van vermeend onrechtmatig
Gebruikersmateriaal doet.
13. HRMatches respecteert en beschermt de privacy van andere Gebruikers of derden die
een melding doen van onrechtmatig Gebruikersmateriaal en/of het onrechtmatig
gebruik van de Dienst. Alle persoonlijke informatie die aan HRMatches wordt verstrekt
in het kader van een melding zoals voornoemd, zal strikt vertrouwelijk worden
behandeld. Dit laat onverlet dat HRMatches zich het recht voorbehoudt verdere
(rechts)maatregelen te treffen, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn, het
verstrekken van de persoonsgegevens aan derden.
14. Indien HRMatches ondanks het voorgaande onverhoopt wel aansprakelijk zou zijn voor
schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij enkel aansprakelijk voor de directe schade,
waaronder wordt verstaan de schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter
voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter
vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en herstel.
15. Voor zover HRMatches aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is
haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag van in totaal € 3.000,-
(zegge: drieduizend euro).
16. HRMatches wordt door de Gebruiker gevrijwaard voor alle aanspraken van derden ter
zake van vergoeding van schade, kosten of rente die verband houden met of
voortvloeien uit het gebruik van de Dienst en/of een schending van deze
Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden, waaronder, zonder
daartoe beperkt te zijn, Intellectuele Eigendomsrechten.
17. De aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in dit artikel laat onverlet de
aansprakelijkheid van HRMatches voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van
HRMatches of haar bestuurders.

Artikel 10 Duur en beëindiging van de Dienst

1. De Dienst stopt automatisch na afloop van de Abonnementsperiode of het verlopen
van de Proefperiode van 14 dagen.
2. De Gebruiker heeft het recht om op ieder moment het gebruik van de Dienst te
stoppen en haar Account te verwijderen. De reeds gedane betalingen worden niet
geretourneerd. HRMatches heeft het recht de verwijdering van een Account te
weigeren indien de Gebruiker nog dient te voldoen aan enige verplichting.
3. HRMatches is niet verplicht om een gearchiveerd of gesloten Account voor de
Gebruiker toegankelijk te houden.
4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die HRMatches ten dienste staan, is
HRMatches te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg,
gerechtigd om de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te
beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, haar Account tijdelijk of blijvend
stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te
beëindigen of te weigeren om de Dienst aan haar te verlenen, in het bijzonder – maar
niet daartoe beperkt – indien de Gebruiker handelt in strijd met deze
Gebruiksvoorwaarden. HRMatches zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of
schadeplichtig zijn jegens de Gebruiker.

Artikel 11 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

1. Zowel op de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Dienst, de Website alsmede op
enige geschillen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen tussen de Gebruiker en HRMatches worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland.
Artikel 12 Contactgegevens
In het geval van vragen over deze Gebruiksvoorwaarden, de Dienst, de Website, kunt u te allen
tijde contact opnemen met HRMatches via de volgende contactgegevens:
HRMatches B.V.
Generaal Vetterstraat 51
1059BT Amsterdam
The Netherlands
+31[0]20-7870778
info@hrmatches.com